مطالب این دسته مصاحبه ها


سید محمد ابراهیمی: بازجویی های پی در پی و بی قفه، ضربه زدن به سرم با جسم سخت منجر به از یاد بردن حافظه کوتاه مدت من به مدت ۸ ماه شد
مصاحبه ها

سید محمد ابراهیمی: بازجویی های پی در پی و بی قفه، ضربه زدن به سرم با جسم سخت منجر به از یاد بردن حافظه کوتاه مدت من به مدت ۸ ماه شد

مصاحبه با سید محمد ابراهیمی از زندانیان سیاسی ایران تنظیم مصاحبه: امیر مهرانی سید محمد ابراهیمی ازفعالین جنبش مردمی در اعتراضات سال ۸۸ است. وی همچنین …

BalatarinShare
بیشتر 0 دیدگاه