بنیاداکبر محمدی نهادی است غیرانتفاعی و غیر دولتی که به همکاری و حمایت نهادهای غیر دولتی و بشر دوستانه متکی است. همکاری فعال و کمک‌های معنوی و مادی شما، به هر میزانی که باشد، ادامه و گسترش فعالیت‌های بنیاد را برای پیشبرد و اعتلای دموکراسی و حقوق بشر در ایران تضمین می‌کند. شما می توانید با ارسال اخبار و مدارک مربوط به موارد نقض حقوق بشر در ایران و اطلاعاتي كه از نام و مشخصات افراد داريد، ما را در غناي هرچه بيشتر اين سايت ياري دهيد.

کمک مالی

اگر شما ساکن آمریکا هستید،این کمک از مالیات شما کم می شود. بنیاد اکبر محمدی یک سازمان غیر انتفاعی است.

برای کمک از طریق نامه به بنیاد اکبر محمدی فرم زیر را پر کرده برای بنیاد بفرستید.

کمک از طریق کارت بانکی

Donate